Ang Alamat ng Bundok Pinatubo - Page 2 of 3

(Alamat ng Luzon)

Nagbigay ng kaukulang paggalang ang panauhin.

May magandang panukala ako tungkol sa inyong suliranin kung inyong mamarapatin, mahal na Datu, saad ng salamangkero.

Sabihin mo at handa akong magbayad sa inyong kapaguran, turing ng Datu.

Magpapatubo ako ng isang bundok sa kapatagan ng Masinlok na malapit sa inyong palasyo para sa inyong pangangaso ipakasal lamang ninyo sa akin si Prinsesa Alindaya, pahayag ng panauhin.

Kung matutupad mo ang iyong sinabi ay ibibigay ko sa iyo ang kamay ng aking anak, mabilis na pasiya ng Datu.

Madaling kumuha ng isang maliit na batumbuhay ang salamangkero.  Ito’y parang isang batong mutya.  Itinanim niya itong tila isang binhin ng halaman.  Biglang-biglang sumipot sa pinagtamnan ang isang maliit na puno.  Tumaas nang tumaas iyon.  Lumaki nang lumaki  hanggang sa maging isang bundok.

Aba, anong laking bundok!  Di ba iyan tumubo sa itinanim na batong mutya ng salamangkero?  paksa ng usapan ng mga tao.

Samantala sa palasyo, iniluhang gayon na lamang ni Prinsesa Alindaya ang naging pasiya ng ama.  Ipinagdamdam niya nang labis na tila siya ay kalakal na ipinagpalit lamang sa isang bundok.  At sa lalaki pa namang kanyang kinamumuhian.  Laging lumuluha ang magandang prinsesa.  Nagkaroon siya ng karamdaman.  Naging malubha ang kanyang sakit.  Dumating ang araw na itinakda ng Datu sa pagkuha sa kanya ng salamangkero.

Ikinalulungkot ko na hindi ko mapasasama sa iyo ang aking anak.  May sakit ang mahal na prinsesa.  Magbalik ka sa ibang araw, saad ng Datu sa salamangkero.

Umuwing masamang-masama ang loob ng matanda.  Galit na galit siya sa Datu.  Sinapantaha niyang gusto na nitong sumira sa usapan.  Nagulong gayon na lamang ang kanyang loob.  Lagi niyang naiisip si Prinsesa Alindaya at ang kanyang kabiguan.  Hindi niya napansing palaki nang palaki ang bundok.  Ito’y kanyang nakaligtaan.

Mahal na Datu, halos natatakpan na po ng bundok ang buong kapatagan.  Malapit na pong humangga ang bundok sa tabing-dagat.  Wala na pong matitirhan ang mga tao, sumbong ng matatanda sa Datu.

Hulihin ngayon din ang salamangkero.  Putulan siya ng ulo.  Lubhang nakapipinsala sa kaharian ang bundok na pinatubo niya, mabalasik na utos ng hari.  Natakot siya sa maaring mangyari sa kaharian.

Namatay ang salamangkero ngunit patuloy pa rin sa paglaki ang bundok.  Araw-araw ay pataas ito nang pataas na lalong ikinabahala ng mga tao.  Walang maisipang gawin ang Datu.  Palubha nang palubha ang suliranin.

Nakaabot ang balita hanggang sa malalayong kaharian.  Nakarating iyon sa pandinig ni Prinsipe Malakas ng Pangasinan.  Balita siya sa taglay na lakas at kabutihang loob.  Agad siyang naglakbay patungong Masinlok.  Humarap sa Datu ang matikas na prinsipe.

Learn this Filipino word:

paa't kamay