Ang Dalawang Magtotroso at ang Engkantada - Page 3 of 3

(Kuwentong-bayan / Folktale)

Ngunit hindi pinagkaloob sa kanya ng diwata ang talim at nagwika ito, Hindi mapapasaiyo ang mga ito.  Ang mga matatapat lamang ang aking pinagkakalooban ng tulong.  Ang mabuti pa’y umalis ka na sa kagubatang ito kung hindi ay magsisisi ka!  Pagwika nito ay naglaho na ang diwata.

Nahihiyang lumakad nang pauwi ang lalaki.  Ngayon nawala pa ang aking bakal na talim, wika niya sa sarili.  Sana naging matalino ako.

Learn this Filipino word:

ipinagbabâ ng balutan