Talaan ng mga Epikong Pilipino

Mga Tribo sa Bulubundukin ng Luson
Nalimbag:
 • Aliguyon (3 episodyo)
 • Bugan (2 episodyo)
 • Banna (4 bersiyon)
Di-pa-nalilimbag (Tinala na / naisalin na; o kasalukuyang tinatala / isinasalin):
 • Alim
Nabanggit:
 • Kabuniyan
Rehiyong Iloko
Nalimbag:
 • Handiong
Kabisayaan
Nalimbag:
 • Labaw-Donggon
Di-pa-nalilimbag:
 • Humadapnen
Nabanggit:
 • Hiniraya
Palawan
Nalimbag:
 • Kudaman
Di-pa-nalilimbag:
 • Mamimimbin
Nasa sa teyp:
 • Ajak
 • Tjaw
 • Ilu-ilu
 • Limbuhanan
 • Durus Mata
 • Limbagusan
 • Lantangan
Nabanggit:
 • Kabatangan
 • Kakulasjan
 • Taw at Binalabag
 • Sagaban
 • Puljag
 • Bangbagang
 • Ulu at Danum
 • Kapangdanan
 • Kaswakan
 • Katigalnasan
 • Mangingirang
 • Datuq at Palawan
 • Dajanan
 • Sumarinaw
 • Salad Talun
 • Gunggurang
 • Karamping
 • Kuribarasan
 • Kakurisman
 • Madaja
 • Kawlaman
 • Kamalasgajan
 • Tagunanan
 • Kalang Danum
 • Tagbajug
 • Si Ugang-Ugang
 • Lumagpas
 • Mandjanan
 • Pamsagan
 • Sandakan
 • Pagibutan at Ilanan
 • Kabagtikan
 • Kabatikan
 • Si Nara
 • Kanjugan
 • Kamamanan
 • Kawdjungan
 • Kasilaran
 • Kapalapagan
 • Limagpas
 • Anggaring
 • Siblawan
 • Taw at Dajag
 • Sumarinaw
 • Bukid Bulanaw
 • Kakurtangan
 • Manunubuk
 • Ampuq at Bjak
 • Lumalajag
 • Si Tumampag
 • Kasiburuk
 • Bunbutuwan
 • Kapasunganan
Hilaga at Timog Mindanao
Nalimbag:
 • Agyu (3 episodyo)
 • Tuwaang / Tulalang (3 episodyo)
 • Lumuganod
 • Gambong
Di-pa-nalilimbag:
 • Agyu (4episodyo)
 • Tuwaang
 • Banlak (2 episodyo)
 • Lena (3 episodyo)
 • Matabagka (3 episodyo)
 • Tagyakuwa (2 episodyo)
 • Yambungan
 • Nebeyew
 • Impahimbang
 • Ulod
Nasa sa teyp:
 • Agyu (8 episodyo)
 • Tuwaang (50 episodyo)
 • Manggob (5 episodyo)
 • Yambungan (2 episodyo)
 • Tabagka
 • Kumulatey
 • Impahimbang
 • Bete’ey / Bala’ay
 • Ulod
 • Sambila
Nabanggit:
 • Baybayan
 • Indaya
 • Tad-em
Gitnang Mindanao
Nalimbag:
 • Maranao Bantugan
Di-pa-nalilimbag:
 • Magindanao Bantugan
Kanlurang Mindanao
Nalimbag:
 • Sakandal
 • Taake
 • Sandayo
Di-pa-nalilimbag:
 • Gingguman
 • Manggub
 • Gambatutu

Learn this Filipino word:

kalamayin ang loób