Ikaapat na Bahagi - Page 2 of 3

(Ang Buod ng “Ibong Adarna”)

Pagkaalis ng prinsesa, nagising si Haring Salermo.  Kaagad ngang nakita si Juan.  Kinumbida ng hari si Juan na pumanik sa palasyo ngunit gaya ng ibinilin ni Donya Maria, tumanggi si Juan.  Sinabi ni Don Juan na nais niyang hingin ang kamay ng isa sa mga prinsesa at nakahanda siyang sundin ang anumang iutos ng hari.  

Kaya naman tinawag ni Haring Salermo ang isang utusan at nagpakuha ng isang salop ng trigo.  Binigyan niya ng isang mahigpit na pagsubok si Juan.  Inutusan niyang tibagin ni Don Juan ang bundok at patagin iyon.  Pagkatapos ay isabog ang trigo.  Sa gabi ding iyon ay anihin at gawing tinapay.  Ang tinapay na magagawa ay kailangang nasa hapagkainan na niya pagdating ng umaga.

Pagkakuha ni Juan ng trigo, agad siyang umuwi.  Hinintay ni Donya Maria na makatulog ng mahimbing ang lahat.  Nagtungo siya sa bahay ng potrero na siyang pook tipanan nila ni Juan.  Kaagad na sinabi ni Juan kay Maria ang ipinagagawa ng hari.  At gaya ng naipangako ni Maria kay Juan na siya ang bahala sa lahat ng iutos ng kanyang ama, agad na naisakatuparan ang lahat ng hiling ni Haring Salermo.

Si Haring Salermo ay nagtataglay ng kapangyarihan ng mahika negra samantalang si Donya Maria ay mahika blanka ang taglay.  Daig niya ang kapangyarihan ng kanyang amang hari.

Nagulat si Haring Salermo nang makita niya kinabukasan ang mainit na tinapay sa ibabaw ng kanyang mesa.  Ipinatawag niya si Don Juan.  Ipinakita ni Haring Salermo ang isang prasko na mayroong 12 negrito.  Ipinaliwanag ng hari na kanyang pakakawalan ang mga negrito sa karagatan.  Ang mga pinakawalang mga negrito ay kailangang niyang hulihing isa-isa hanggang kinabukasan.  Sa isip-isip ng hari, mahihirapan si Don Juan.  Ngunit hindi naman kinabahan si Juan sapagkat alam niyang hindi siya pababayaan ni Donya Maria.

Nang gabi ding iyon ay muling nagpunta si Donya Maria sa bahay ng potrero.  Ipinagtapat ni Juan ang ikalawang pagsubok ng hari.  Nagpunta silang dalawa sa dagat at tinawag ni Maria ang lahat ng mga negrito na magbalik sa loob ng prasko.  Kinabukasan, natupad ang kagustuhan ni Haring Salermo.  Ipinatawag niyang muli si Don Juan upang bigyan muli ng mahirap na pagsubok.  Sinabi ng hari kay Don Juan na ang bundok na nakikita niya ay kailangang ilagay sa gitna ng dagat.  Pagkatapos ay gawing kastilyo at bukas din ng umaga ay kailangang makita ng hari.  Kailangang lagyan din ni Juan ng tuwid na daanan magmula sa palasyo hanggang kastilyo.  Tumango na lamang si Juan.

Lahat ng pinag-utos ng hari ay ginawa ni Donya Maria.  Pagkagising ng hari ay agad niyang tiningnan ang kastilyo.  Laking pagtataka ng hari kung saan kinukuha ni Don Juan ang kanyang kapangyarihan.  Noon lamang siya natalo.

Kinabukasan, naglahong parang bula ang kastilyong ginawa.  Kaya naman ipinatawag muli ni Haring Salermo si Don Juan.  Nabanggit ni Haring Salermo na sa pamamasyal ay nahulog niya ang kanyang singsing sa dagat.  Kailangang makuha iyon ni Don Juan.

Learn this Filipino word:

bukás na didíb