Kabanata 38: - Page 2 of 2

Kasawiang-palad

(Ang Buod ng “El Filibusterismo”)

Natigilan si Carolino. Parang nakilala niya iyon. Tinutukan siya ng baril ng kabo.  Ipinagbabaril sa kanya ang lalaki.  Tumalima si Carolino.  Gumulong at nawala sa talampas ang lalaki.  May isinigaw ito.  Natulig si Carolino.

Parang nagsitalilis ang mga nagtatago sa itaas.  Lumusob ang mga Sibil.  Isa pang lalaki ang lumitaw, sa talampas.  Iniamba ng lalaki ang sibat.  Pinaputukan siya ng mga kawal.  Nabulid ang lalaki.

Ang unang umabot sa kaitaasan ay may dinatnang matandang lalaking naghihingalo.  Binayuneta ito.  Di man lamang kumurap ang matanda.  Nakatingin kay Carolino.  Nakaturo ang daliri sa likod ng talampas.

Gulilat at putlang-putla si Carolino.  Nakilala niyang ang matanda’y ang ingkong niyang si Tandang Selo.  Nakita niyang ang mga nanlalalim na mata ng matanda ay mga salamin ng matinding hinanakit.  At nang mamatay ito ay patuloy na may itinuturo sa likod ng talampas.

Learn this Filipino word:

bungang-isip