Kabanata 35: - Page 2 of 2

Ang Piging

(Ang Buod ng “El Filibusterismo”)

Sa loob ay nagkatagpo ang nagpipiging ng isang kaputol na papel na ganito ang nakasulat.

MANE THACEL PHARES

JUAN CRISOSTOMO IBARRA

Isa raw biro iyon, ani Don Custodio.  Patay na raw si Ibarra.  Nang makita ni Padre Salvi ang papel at sulat ay namutla ito.  Sinabi nitong iyon nga ang lagda ni Ibarra.  Saka nahilig sa sandigan ng silya ang Kura nanlambot sa takot.

Nagkatinginang takot na takot ang lahat.  Tatawag sana ng mga kawal ang Kapitan Heneral.  Walang nakita kundi mga utusang di niya kilala.  Nagkunwang hindi takot.  Magpapatuloy tayo sa pagkain, aniya.  Huwag intindihin ang isang pagbibiro.

Nguni’t nagsalita si Don Custodio:  Ipinalagay kong ang kahulugan ng sulat ay papatayin tayo ngayong gabi .

Di nakakibo ang lahat.  May nagsabi.  Baka lasunin tayo.  Binitiwan ang mga kubyertos.  Lumabo ang ilawan.

Iminungkahi ng Kapitan Heneral kay Padre Irene na itaas ng huli ang mitsa ng ilawan.  Biglang may mabilis na pimasok, tinabig ang utusang humadlang, kinuha ang ilawan, itinakbo sa asotea at itinapon sa ilog.   May humingi ng rebolber, may magnanakaw raw.  Ang anino ay tumalon sa rin sa ilog.

Learn this Filipino word:

nagdaláng-habág