Kabanata 13: - Page 2 of 2

Ang Klase sa Pisika

(Ang Buod ng “El Filibusterismo”)

Ang salaming bubog ay binubuo ng isang patag na bubog na ang magkabilang mukha ay pinakintab ng maigi at ang isang mukha ay kinulapuan ng tinggang puti, tama?

Iyan ang sabi ng aklat,Padre?

Ang tinggang puti ba ay kalaing?

Sabi po ng aklat.

Ergo (samakatuwid), ang salaming bubog na may merkuryo, isang kalaing, ay salaming bubog-kalaing.  Paano mo maipaliliwanag, espiritu sastre?

Nalito si Placido. Inulan ng mura si Placido.  Nagtawanan ang klase.  Itinanong ang pangalan ni Placido.  Napalatak na patuya ang kura.  Anito: Placido Penitente lalong angkop ang Placido suplado.  Lalapatan kita ng penitencia.  Hinanap sa mahabang talaan ang pangalan ni Placido.  A labinlimang pagliban! Isa lang at aalisin ka na sa klase.

Napatindig si Placido.  Aapat daw ang liban niya at ikalima ang pagkahuli niya.  Himig Intsik na nanuya ang guro.  Bihira akong bumasa ng talaan kaya’t sa bawat isang huli ay limang liban ang inilalagay ko.  Makaikatlo kitang nahuli kaya’t labinlima.  Kung ang limang liban mong inamin ang susundin ko, may utang ka pang 10.  At bibigyan kita ng masamang marka sa masamang sagot mo ngayon.

Ngunit Padre, hindi dapat na ang isang wala sa klase ay makabigkas ng mali sa aralin, tanong ni Placido.

A... pilosopong metapisiko!  Hindi mo ba alam na maaaring ang lumiban sa klaseng iyon, saan man siya naroon, ay di rin nakaalam ng aralin?  Pilisopastro! panunuya pa ng Pari.

Nagpanting ang tainga ni Placido.  Tama na, Padre.  Maaring markahan ninyo ako nang ano mang marka nguni’t wala kayong karapatang umaglahi sa akin!  Inyo na ang inyong klase!  At ang estudyante ay umalis nang walang paalam .

Natigagal ang klase.  Di nila akalaing magawa iyon ni Placido.  Nagsermon ang pari.  Nagsuwail daw si Placido sa mga tumataguyod sa paaralan ng Kastila.  Nagmura si Padre Millon hanggang sa tumugtog ang kampanilya.  Naglabasan ang may 234 na estudyanteng di pumapasok nang walang nalaman at lumabas nang sa gayon ding kalagayan.

Learn this Filipino word:

lamán ng kapitbahay