Tuwaang - Page 3 of 3

(Epic of Bagobo)

Bilingual (Tagalog-English) version

Hinawakan ni Tuwaang ang kamay ng babae at hinalikan ito.

Para sa iyo binibini, mag-iingat ako! sabi niya at lumabas na ito sa bulwagan upang labanan ang lalaki.  

Tumango ang babaing ikakasal at kumaway sa kanya at umaasa sa kanyang kagalingan.

Hinarap ni Tuwaang at ng Gungutan ang Binata ng Sakadna at ang isang daang lalaki.  Lumaban sila ng buong makakaya at pagkatapos ng isang maikling pagtutunggali ay natalo niya at ng Gungutan ang siyamnaput-apat na lalaki.  Madali nilang natalo ang anim pang natirang nakatayo hanggang siya at ang Binata ng Sikadna na lamang ang natirang nakatayo.  Binato si Tuwaang ng lalaking ikakasal ng malaking bato ngunit naging alikabok lamang ito bago pa man nito tamaan si Tuwaang.  Dahil sa masidhing laban ay lumindol ang lupa at lahat ng mga puno ay nagbagsakan.  Binuhat ng lalaking ikakasal si Tuwaang at ibinato ng malakas sa lupa.  Lumubog ito ang nakakarating sa Hades.

Sa Hades, nakita ni Tuwaang si Tuhawa, ang diyos ng Hades.  Sinabi ni Tuhawa na ang buhay ng lalaking ikakasal ay nasa gintong plauta.  Lumitaw mula sa lupa si Tuwaang at pinatay ang lalaki sa pamamagitan ng pagbili sa gintong plauta.  Tumakbo ng masaya ang babae sa kanya.  Niyakap niya ito at hinalikan sa kanyang pisngi at labi.

Maari ka bang sumama sa akin? tanong ni Tuwaang sa babae.

Ng buong puso, sagot nito.

Umuwi si Tuwaang sa Kuaman kasama ang babae at ang Gungutan at namuhay sila ng magkakasama, magpakailanman.

Tuwaang took her hand and brought it gently to his mouth and kissed it.

For you, my lady, I'll be careful! he said and came out of the hall to face the groom.

The bride nodded and waved her hand to him, wishing him the best.

Tuwaang and the Gungutan faced the Binata ng Sakadna and his one hundred well trained men.  He fought fiercely with all his might and after a brief struggle, he and the Gungutan had killed ninety four of the groom's men.  With less effort, they subdued the remaining six men until he and the Binata ng Sakadna were the only ones left standing.  The groom hurled a big stone at Tuwaang but the stone turned into dust before it hit him.  Because of the intensity of the struggle, the earth shook and every tree fell down.  The groom grabbed Tuwaang and threw him heavily on the ground.  He sank on the ground and reached Hades.

In Hades, Tuwaang saw Tuhawa, the god of Hades.  Tuhawa told him that the life of the groom was in the gold flute.  Tuwaang emerged from the ground and killed the groom by buying the gold flute.  The bride ran to him happily.  He embraced her and kissed her on her cheeks and lips.

Will you go with me? Tuwaang asked the bride.

With all my heart, she answered.

Tuwaang then went home to Kuaman with the bride and the Gungutan and they lived happily ever after.

Learn this Filipino word:

maluwág ang turnilyo