Tuwaang - Page 2 of 3

(Epic of Bagobo)

Bilingual (Tagalog-English) version

Nang dumating ay iniutos ng lalaki na paalisin ang mga bisitang hindi nararapat na naroon.  Nainsulto si Tuwaang sa sinabi ng lalaking ikakasal na silang lahat ay pulang dahon, na ang ibig sabihin ay mga bayani.  Nagsimula ang seremonya sa pag-aalay ng mga bisita ng mga mamahaling regalo.  Dalawa ang natira para sa lalaking ikakasal ngunit inamin ng Binata ng Sakadna na wala silang gintong plauta at gintong gitara na maitutumbas sa mga natira.  Tumulong si Tuwaang.  Sa kanyang misteryosong hininga siya ay nakagawa ng gintong plauta, gitara at gong.

Lumabas na ang babaing ikakasal sa kanyang silid at nagsimulang magbigay ng nganga sa bawa't isang bisita.  Pagkatapos ay tumabi ito kay Tuwaang na naglagay sa lalaking ikakasal sa kahiya-hiyang sitwasyon.  Pakiramdam ng lalaki ay nainsulto siya.  Lumabas ito sa bulwagan at hinamon si Tuwaang sa isang laban.

Ipakita mo sa akin na nararapat ka sa karangalang ibinigay sa iyo ng aking minamahal sa pagtabi niya sa iyo! sabi ng galit na Binata ng Sakadna.  Labanan mo ako hanggang kamatayan!

Tumayo si Tuwaang at tinanggap ang hamon ngunit hinawakan siya ng babaing ikakasal.

Bayaan mong suklayin ko muna ang iyong buhok bago mo siya labanan, sabi ng babaing ikakasal kay Tuwaang.  At buong pagmamahal niyang sinuklay ang kanyang buhok.

Tinitigan ni Tuwaang ang babae.  Nakita niya ang pagmamahal at paghanga nito sa kanyang mga mata.  

Mag-ingat ka sa pakikipaglaban sa kanya, babala ng babae.  Hindi siya marunong lumaban ng patas.

As soon as he arrived, the groom ordered all his men to drive away the guests who should not be there or those uninvited guests.  Insulted, Tuwaang told the groom that they, the guests were all pulang dahon, which meant heroes.  In short time, the ceremony started with the guests being offered several precious things that they should top with what they had.  Two were left for the groom but the Binata ng Sakadna admitted that he didn't have a gold flute and a gold guitar to top what were left.  Tuwaang came to the quick rescue.  With his mysterious breath, he produced a gold flute, guitar and gong.

The beautiful bride came out of her room and started offering a bowl containing nganga to every guest.  Then she sat beside Tuwaang that put the groom in a very embarrassing situation.  The groom felt insulted.  He went out the hall and challenged Tuwaang to a fight.

Show me that you deserved the honor my lady bestowed upon you by sitting next to you! the Binata ng Sakadna angrily challenged him.  Fight me to death!

Tuwaang slowly stood to accept the challenge but the beautiful bride held his hand.

Let me just comb your hair before you fight him, the bride told Tuwaang in a soft whisper.  And she lovingly combed his hair.

Tuwaang glanced and stared at the bride.  He saw love and admiration for him in her eyes.

Take extra care when you face him, the bride warned him.  He does not fight squarely.

Learn this Filipino word:

hinóg sa pilit