Mga Salawikain ukol sa Diyos, Pag-ibig, Magulang at Pangkaluluwa - Page 2 of 2

(Proverbs on God, Love, Parents and Spirituality)

Sa batas ng mundo ang lahat ng bagay,
Ay muling magbabalik sa pinanggalingan.

By the law of the world,
everything must return to its origin.

Ang tao ay pantay-pantay
Sa mata ng Diyos.

Men are equal in the eyes of God.

Ang magulang hindi makatitiis sa anak;
Nakatitiis ang anak sa magulang.

Parents cannot bear to see their children suffer;
but children can bear to see their parents suffer.

Ang lubos na katiwasayan,
Sa langit matatagpuan.

Perfect peace can be found only in heaven.

Iyang panalangin kahit di habaan
Mabuti pa ang maiksi, mabisa lamang.

Prayer need not be long;
a short but effective prayer is better.

Kung ano ang binhi, siya ang bunga.

What the seed is so is the fruit.

Ang lumura sa langit,
Sa mukha ang tilamsik.

He who spits at heaven gets the spittle on his face.

Ang mabuting kahoy
Sa bunga makikilala.

A (good) tree is known by its fruit.

Kung ano ang puno, siyang bunga.

What the tree is so is the fruit.

Hindi magbubunga ang
Mangga ng santol.

The mango tree will not bear santol.

Learn this Filipino word:

bumíbigát ang karamdaman