The Monkey and the Tortoise / Ang Buhay ni Matsing at ni Pagong - Page 4 of 4

Illustrated by José Rizal

(Tagalog translation by Federico B. Sebastian) Bilingual (English-Tagalog) version

After a long search, he found the tortoise.

Nakita niya ang pagong pagkaraan ng matagal na paghahanap.

You wretched creature, here you are! said he.  You must pay for your wickedness; you must die.  But as I am very generous, I will leave to you the choice of your death.  Shall I pound you in a mortar, or shall I throw you into the water?  Which do you prefer?

Narito ka pala, hamak na pagong, ang sabi niya.  Magbabayad ka sa iyong kasamaan; dapat kang mamatay.  Ngunit yamang ako’y mapagbigay, pamimiliin kita ng iyong kamatayan.  Babayuhin ba kita sa lusóng o itatapon sa ilog?  Alin ang ibig mo?

The mortar, -- the mortar, answered the tortoise I am so afraid of getting drowned.

Ang lusóng, ang lusóng, ang sagot ng pagongNatatakot akong malunod,

O ho! laughed the monkeyindeed!  You are afraid of getting drowned!  Now I will drown you.

Ha, ha, ang tawa ng matsing.  Ganoon pala, ano!  Natatakot kang malunod!  Lulunurin kita ngayon.

And, going to the shore, he slung the tortoise and threw it in the water.  But soon the tortoise reappeared swimming and laughing at the deceived, artful monkey.

Pinasan ng matsing ang pagong,  nagtungo sa tabing-ilog at saka itinapon ang kaniyang dala sa tubig.  Pagkaraan ng ilang sandali,  ang pagong ay lumitaw na lumalangoy at nagtatawa sa nadayang matsing.

Sources: Pictorial Album on Rizal (Album Pictórico Sobre Rizal) Foremost Filipino Hero, Martyr and Patriot (Manila: José Rizal National Centennial Commission, Republic of the Philippines); 1962.

Sebastian, Federico B.; Dalawang Pabulang Silanganin (Manila: Banaag Press); 1943.

See also the The Monkey and the Tortoise / Ang Buhay ni Matsing at ni Pagong As told in English and Illustrated by José Rizal (Tagalog translation by Federico B. Sebastian) Tagalog version and the The Monkey and the Tortoise As told in English and Illustrated by José Rizal Original text in English of this Philippine fable.

Learn this Filipino word:

magkasamaang-loób