Pagsisisi ng Isang Bilanggo - Page 3 of 3

ni Cirio H. Panganiban

(Sabayang Pagbigkas)

Magulang ko't ako ang may kagagawan
ng sama ng aking naging kabuhayan
Magulang ko, pagkat ako'y pinalayaw,
at ako, sapagkat layaw'y nasarapan.
Ang layaw na bunga ng maling kahatulan;
ang batang lumaki sa mga palayaw,
ubanin na'y di pa marunong mamuhay.

Ako'y nagsisisi nang tapat na tapat!
Kung ako ay hindi sa layaw nagbuhat,
tinanggap-tanggap ko ang maling paglingap,
disi'y hindi ako naging taong hamak,
Maawaing Diyos, hingi ko'y patawad
sa mga sala kong napakabigat!
Ibig ko na ngayong buhay ko'y mautas
upang ang lahi ko'y huwag nang kumalat!

Learn this Filipino word:

ahas sa damó