Pagpili ng piyesa

Isang sining ang Sabayang Pagbigkas kaya't nangangailangang pagtuunan ng pansin ang pagpili ng piyesang gagamitin sa pagsagawa nito. Narito ang dapat isaalang-alang sa pagpili ng piyesa (Andrade, 1985):

Una, pumili ng piyesang angkop sa okasyon o pagdiriwang.

Ikalawa, isaalang-alang ang uri ng manonood. Nararapat na maunawaan, mapahalagahan at mabisang makikipagtalastasan sa madla ang napiling piyesa.

Ikatlo, kailangang taglay ng namamahala o tagapagsanay ng sabayang pagbigkas ang buong kasanayan sa pamamatnubay mula sa pamimili ng piyesa sa pagsasanay hanggang sa pagtatanghal.

Ikaapat, kailangang angkop ito sa kakayahan, karanasan at kawilihan ng mag-aaral na bibigkas.

Ikalima, kailangang mauunawaan ng bibigkas ang piyesa upang mabigyan niya ito ng angkop na lakas, diin, bias at damdamin.

Ikaanim, kailangang ang piyesa ay may katangiang maitanghal at makatwirang pag-ukulan ng mahabang panahon, pagod at pananalapi.

Ikapito, kailangang taglayin ng piyesa ang sumusunod na katangian : a) may sapat na katanyagan; may pagpapahalaga sa kamalayang panlipunan at kasaysayan, b) nagtuturo ng pagpapahalagang moral atnagdudulot ng inspirasyon, c) nagbibigay ng pag-asa sa buhay, kabutihan, at kamarhalikaan ng pangkatauhan ng wika at kabanalan, d) lumilinang sa paniniwala sa kagandahan n gating bayan, na an gating uri ng pamumuhay ay may tatak ng pagkamagino at katapangan, na tayong Pilipino ay may mataas at matatag na adhikaing bumuo at tumuklas ng kanyang sariling patutunguhang bukas.

Ayon naman kay Buys (1989), sa pagpili ng piyesa para sa sabayang pagbigkas, nararapat na ang napiling material ay makapagpakilos ng imahinasyon ng manonood o nakikinig. Nararapat na matinag nito ang emosyon ng manonood. Upang magawa ito ng isang anyo ng panitikan, nararapat na magaling at maayos na naisulat ang akda. Nararapat ding taglay ng material ang mga karakter o tauhang nakakatawag-pansin. Nararapat na may tiyak na karakterisasyon ang bawat tauhan at magagawang mapag-iiba-iba ito sa mga tauhang matatagpuan sa piyesang napili.

Nararapat ding mayaman ito sa matalinhagang pananalita gaya ng paghahambing at imahen, pag-uulit-ulit ng tunog at mga salitang nagpapahiwatig ng damdamin.

Ang napiling piyesa ay nararapat makapagdulot ng aksyon o makahulugang kilos o galaw. Ang aksyong tinutukoy rito ay ang pagkakaroon ng tunggalian. Lumilitaw ang tunggalian kung nakikita ng mga tauhan ang knilang sarili sa isang kakaibang kalagayang makapagdudulot ng kabiguan. Ang mga klasikong tunggaliang makikita sa kasalukuyang panitikan ay tao laban sa kanyang sarili, tao laban sa kanyang kapwa tao, tao laban sa lipunan, tao laban sa kalikasan at tao laban sa Diyos o mga diyos.

Learn this Filipino word:

lulunín ang baníg