Kung Bakit Kayumanggi ang mga Pilipino - Page 2 of 2

(Kuwentong-bayan / Folktale)

Mula sa tatlong uri ng ginawang tao ni Bathala nagmula ang iba't-ibang uri ng tao sa daigdig.  Ang lahing puti ay nagmula sa unang tao na ginawa ni Bathala.  Malalaki at mapuputi.  Ang lahing itim ay nanggaling naman sa ikalawang ginawa ni Bathala - maliliit at maiitim.  Nagmula sa ikatlong taong ginawa ni Bathala ang lahing kayumanggi - katamtaman ang laki at hidi hilaw, hindi rin ito sunog.  Ayon kay Bathala, tamang-tama ang sukat at kulay.  Ikaw at ako, tayong mga Pilipino ay kabilang sa lahing kayumanggi.

Nagpasalamat ako kay Nanay nang matapos ang kanyang kuwento.  Tiningnan ko ang aking balat at saka ko sinabi sa kanya ang ganito.  Maganda pala ang kuwento na nagpapaliwanag ng pagiging kayumanggi ng mga Pilipino.  Maipagmamalaki ko po pala na ako'y Pilipino at kabilang sa lahing kayumanggi.

Tumango ang mahal kong ina bilang pagsang-ayon sa sinabi ko.

Learn this Filipino word:

bulók ang kamáy