Kung Bakit Dinadagit ng Lawin ang mga Sisiw - Page 2 of 2

(Kuwentong-bayan / Folktale)

Pagkagising ni Inahing Manok ng umagang iyon ay napansin niyang nawawala ang hiniram niyang singsing kay Lawin.  Natakot si Inahing Manok na baka tuluyang mawala ang hiniram niyang singsing.  Kaya hanap dito, hanap doon, kahig dito, kahig doon ang ginawa ni Inahing Manok.  Ngunit hindi niya makita ang nawawalang singsing.  Nagalit si Lawin at sinabi na kapag hindi nakita ni Inahing Manok ang singsing ay kukunin at kanyang dadagitin ang magiging anak na sisiw ni Inahing Manok.

Araw-araw ay naghahanap si Inahing Manok ng nawawalang singsing.  Maging ang iba pang inahing manok ay naghahanap na rin ng nawawalang singsing upang hindi dagitin ni Lawin ang kanilang mga sisiw.  Ngunit hindi nila makita ito hanggang tuluyan nang magkagalit si Lawin at si Inahing Manok.

Namatay na si Inahing Manok at namatay na rin si Lawin ngunit magkagalit pa rin ang humaliling mga inahing manok at Lawin.  Magmula na noon hanggang sa kasalukuyan ay di pa nakikita ang nawawalang singsing kaya dinadagit pa ng lawin ang mga sisiw ng inahing manok.

Learn this Filipino word:

mabuti ang dilà