Batas ng Kagitingan at Kagandahang-Asal

(Dekalogo ni Manuel L. Quezon)

 1. Manalig kang may Dakilang Lumikha na siyang namamatnugot sa kapalaran ng mga tao at ng mga bansa.
 2. Ibigin mo ang iyong tinubuang-lupa sapagka't iyan ang tahanan ng iyong kaligayahan at kagihawahan.  Kauna-unahan mong tungkulin ang siya'y ipagtanggol.  Humanda ka sa lahat ng sandali na magpakasakit at mamatay nang dahil sa kanya kung kinakailangan.
 3. Igalang mo ang Saligang-Batas sapagka't iyan ang katuturan ng makapangyarihan mong kalooban.  Ang Pamahalaan ay pamahalaan mo.  Itinatag iyan alang-alang sa iyong ikaliligtas at ikapapanatag.  Tupdin mo ang mga batas at sikaping matupad din ng lahat, at ang mga punung-baya'y magsiganap ng kanilang mga tungkulin.
 4. Magbayad kang kusa at maaagap ng iyong buwis.  Ang pagka-mamamayan ay nangangahulugan di lamang ng mga karapatan kundi ng mga tungkulin man.
 5. Ipagsanggalang mo ang kalinisan ng paghahalal at igalang ang mga kapasiyahan ng nakararami.
 6. Ibigin mo at igalang ang iyong mga magulang.  Tungkulin mong sila'y paglingkuran nang buong-puso at kasiyahan.
 7. Pahalagahan mo ang iyong dangal gaya ng pag-papahalaga mo sa iyong buhay.  Mahalaga ang karukha-ang may karangalan kaysa kayamanang walang dangal.
 8. Magpakatapat at magpakalinis ka sa iyong mga iniisip at ikinikilos.  Maging makatuwiran ka at mapag-kawang-gawa, mapitagan nguni't marangal sa iyong pakikipagkapwa-tao.
 9. Magpakalinis ka't magpakatamtam sa pamumuhay.  Huwag kang mag-aksaya ng panahon sa walang kabuluhan at sa pagpapalo.  Huwag kang magmarangya sa pananamit ni magmagaslaw sa pag-uugali.
 10. Mamuhay kang sang-ayon sa mga dakilang kasayahan ng ating bayan.  Mamitagan ka sa gawa at ngalan ng ating mga bayani.  Ang kabuhayan nila'y siyang nagtuturo ng landas ng tungkulin at karangalan.
 11. Magpakasakit ka.  Huwag mong katakutan ni ikahiya ang pangangatawan sa mga gawaing-kamay.  Ang gawaing pinakinabangan ay siyang nagbubunga ng kapanatagan sa buhay at magdaragdag sa kayamanan ng bansa.
 12. Iasa mo sa mga sariling sikap ang iyong kaunlaran at kaligayahan.  Huwag kang kanawanawang masisindak.  Magtiyaga ka sa pagganap ng iyong mga tumpak na adhika.
 13. Harapin mo ang iyong gawain nang buong sigla, puspusan at maayos.  Ang gawaing masama ang pagka-kagawa ay masahol pa sa gawaing di ginagawa.  Huwag mong ipagpabukas ang magagawa mo ngayon.
 14. Tumulong ka sa ikabubuti ng iyong kapwa at paunlarin mo ang katarungang pangmadla.  Di ka nabu-buhay nang para sa iyo lamang ni para sa iyong mga anak.  Ikaw ay bahagi ng lipunang pinagkakautangan mo ng mga tiyak na sagutin.
 15. Mamihasa ka sa paggamit ng mga yari sa Pilipinas.  Tangkilikin mo ang mga ani at kalakal ng iyong mga kababayan.
 16. Gamitin mo at paunlarin ang ating likas na kayamanan at simpanin para sa hinaharap.  Ang mga kayamanang iya'y mana ng ating bayang di maipamimigay.  Huwag mong kalakalin ang iyong pagka-mamamayan.

See also Sampung Utos ng Mga Anak ng Bayan (Dekalogo ni Andres Bonifacio) and Mga Aral ng Katipunan ni Emilio Jacinto.

Ang Batas ng Kagitingan at Kagandahang-Asal ay napapaloob sa Kautusang Tagapagpaganap Blg. 217 na inilagda ng yumaong Pangulong Manuel L. Quezon. ang kautusan ay nanaog noong ika-19 ng Agosto, 1939.

Learn this Filipino word:

hulog ng langit