Sampung Utos ng Mga Anak ng Bayan

(Dekalogo ni Andres Bonifacio)

  1. Ibigin mo ang Diyos nang buong puso.
  2. Pakatandaang lagi na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay siya ring pag-ibig sa Tinubuan, at iyan din ang pag-ibig sa kapwa.
  3. Itanim sa iyong puso na ang tunay na kahalagahan ng puri’t kaginhawahan ay ang ikaw ay mamatay dahil sa ikaliligtas ng Inang-Bayan.
  4. Lahat ng iyong mabuting hangad ay magwawagi kapag ikaw’y may hinahon, tiyaga, katwiran at pag-asa sa iyong inaasal at ginagawa.
  5. Pag-ingatan mo, kapara ng pag-iingat sa sariling puri, ang mga pasiya at adhikain ng K.K.K.
  6. Katungkulan ng lahat na ang nabibingit sa malaking kapahamakan sa pagtupad ng kanyang tungkulin ay iligtas sukdang ikapariwara ng sariling buhay at kayamanan.
  7. Ang kaugalian natin sa ating sarili at sa pagtupad ng ating tungkulin ay siyang kukunang halimbawa ng ating kapwa.
  8. Bahaginan mo ng iyong makakya ang sino mang mahirap at kapuspalad.
  9. Ang sipag sa paggawa na iyong ikabubuhay ay siyang tunay na sanhi ng pag-ibig, pagmamahal sa sarili, sa inyong asawa’t mga anak sa iyong kapatid at mga kababayan.
  10. Parusahan ang sino mang masamang tao’t taksil, at purihin ang mabubuting gawa. Dapat mong paniwalaan na ang tinutungo ng K.K.K. ay mga biyaya ng Diyos; na anupa’t ang ninanasa ng Inang-Bayan ay mga nasain din ng Diyos.

Learn this Filipino word:

paniningaláng-pugad