Manuel L. Quezon - Page 2 of 2

(Manuel Luis Quezon y Molina)

Edukasyon

Elementarya at Mataas na Paaralan Colegio de San Juan de Letran
Kolehiyo Batsilyer ng Sining, Colegio de San Juan de Letran (1894)
Batsilyer ng Abogasya, University of Santo Tomas

 

 

Mga Natatanging Tala sa Kasaysayan

 • Binansagang "Ama ng Wikang Pambansa" dahil sa pagsusulong sa Wikang Filipino bilang pambansang wika.
 • Namasukan bilang katulong ni Rev. Father Teodoro Fernandez, sa simbahan sa Intramuros.
 • Nagtapos ng Batsilyer ng Sining sa Colegio de San Juan de Letran sa edad na 16.
 • Nagsimula siyang magpraktis ng batas.
 • Nahalal na gobernador ng Tayabas (Quezon ngayon) noong 1905.
 • Hindi siya minsan man nakalasap ng pagkatalo sa pulitika.
 • Naging miyembro ng kauna-unahang Philippine Assembly noong 1906.
 • Bilang resident commissioner sa U.S. Congress (1909-1916) ay mahigpit niyang ipinaglaban ang kasarinlan ng Pilipinas.
 • Nagkaroon ng designasyong tenyente, kapitan at major sa hukbo noong Rebolusyon ng Pilipinas at Digmaang Pilipino-Amerikano.
 • Naglingkod siya sa ilalim ng pamumuno ni Hen. Emilio Aguinaldo at Hen. Tomas Mascardo.
 • Kumatawan sa Pilipinas sa International Congress of Navigation sa St. Petersburg, Russia noong 1908.
 • Pinuno ng Mayorya ng Kapulungan, Unang Asembleya ng Pilipinas.
 • Umuwi mula Estados Unidos matapos masiguro ang pagkakapasa ng Jones Law noong 1916, ang batas na nagsasabing pagkakalooban ng kasarinlan ang Pilipinas kung mapapatunayan ang kakayahan na mapatakbo ng sariling pamahalaan.
 • Naging Pangulo ng Senado noong 1923.
 • Tiniyak na maipasa ang Tydings-McDuffie Law na nagtatadhana sa 10 taong paghihintay para sa kasarinlan ng Pilipinas at nagpapahintulot ng pagdaraos ng Constitutional Convention.
 • Nahalal na Pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas noong Setyembre 17, 1935.
 • Kauna-unahang pinunong Pilipino na tumira sa Palasyo ng Malacañang.
 • Pinasumulan ang opisyal na pagtatalaga ng pambansang wika sa Batas Komonwelt bilang 570.
 • Makaraan ang pananakop ng mga Hapones noong World War II, tumakas patungong Estados Unidos kung saan pinamahalaan ang pamamalakad sa huling sandali ng kanyang buhay.
 • Ang Quezon City at Quezon Province ay ipinangalan sa kanya bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan.
 • Ayon kay Quezon ay nanaisin pa niya ang isang mala-impiyernong pamahalaang pinatatakbo ng mga Pilipino kaysa isang malangit na pamahalaan ngunit pinamumunuan ng mga dayuhan.

Education

Elementary and Secondary Colegio de San Juan de Letran
College Bachelor of Arts, Colegio de San Juan de Letran (1894)
Bachelor of Law, University of Sto. Tomas

 

 

Important Notes in History

 • He was called "Father of the National Language" because of his campaign for Filipino as the national language.
 • Worked as manservant of Rev. Father Teodoro Fernandez, in a church in Intramuros.
 • Finished Bachelor of Arts at the Colegio de San Juan de Letran at the age of 16.
 • Started law practice in 1903.
 • Elected governor of Tayabas (now Quezon) in 1905.
 • He never experienced defeat in politics.
 • Was a member of the first Philippine Assembly in 1906.
 • As resident commissioner in the U.S. Congress (1909-1916), he strongly fought for Philippine independence.
 • Was designated Lieutenant, Captain and Major in the Army during the Philippine Revolution and the Filipino-American War.
 • Served under the leadership of Gen. Emilio Aguinaldo and Gen. Tomas Mascardo.
 • Represented the Philippines in the International Congress of Navigation in St. Petersburg, Russia in 1908.
 • Chairman of the Majority Group, First Philippine Assembly.
 • Returned from the United States after the passing of the Jones Law in 1916, the law which states that the Philippines would be given independence if the Filipinos could prove that they had the capability to run their own government.
 • Was Senate President in 1923.
 • Assured the passing of the Tydings-McDuffie Law which provides for a 10-year moratorium for the independence of the Philippines and which allows for the holding of a Constitutional Convention.
 • Elected President of the Commonwealth of the Philippines on September 17, 1935.
 • The first Filipino leader to reside at the Malacañang Palace.
 • Initiated the official use of the national language through the Commonwealth Law No. 570.
 • After the Japanese Regime, he fled to the United States where he governed the Philippines up to the last days of his life.
 • Quezon City and Quezon Province were named after him in recognition of his nobleness.
 • According to him, he would prefer a worst government run by Filipinos to an ideal government run by Americans.

Learn this Filipino word:

waláng ulo