Lam-ang - Page 3 of 3

(an Iloko epic)

Bilingual (Tagalog-English) version

Lumipas ang mga taon at dumating ang pagkakataon ni Lam-ang na humuli ng isda na tinatawag na rarang.  Ito ay isang obligasyon ng bawat may asawang lalaki sa kanilang komunidad upang manghuli ng rarang.  Ngunit nararamdaman ni Lam-ang na mapapatay siya ng isang berkahan, (isang uri ng isda na kabilang sa pamilya ng mga pating) kapag pumalaot na siya upang manghuli ng "rarang".  Ngunit kailangan niyang tuparin ang kanyang tungkulin at isang gabi ay pumalaot siya sa karagatan.  Napatay siya ng berkahan tulad ng kanyang inaasahan.

Tumangis si Ines sa kalungkutan.  Umisip ang kanyang puting tandang ng paraan upang buhaying muli si Lam-ang.  Umarkila si Ines Kannoyan ng mga maninisid upang hanapin ang mga buto ni Lam-ang sa ilalim ng dagat.  Madaling nahanap ng mga maninisid ang lahat ng mga buto at pinagsama-sama ni Ines ang mga ito.  Kasama ang puting tandang at ang paboritong aso ni Lam-ang ay namanata siya gabi-gabi hanggang sa isang araw ay nabuhay si Lam-ang.   At mula noon ay namuhay sila ng masaya.

Years passed and came Lam-ang's turn to catch a fish known as rarang.  It was an obligation of every married man in the community to catch a rarang.  Lam-ang, however, felt that he would be killed by a berkahan (a kind of fish that belonged to the shark family) once he set out to catch a "rarang".  But he had to do his duty and one night, he sailed out to the sea.  He was killed by a berkahan as he had foreseen.

Ines wept in sorrow.  Lam-ang's white rooster thought of a way to bring Lam-ang back to life again.  Ines Kannoyan paid a deep-sea diver to locate all the bones of Lam-ang under the sea.  The diver found all the bones very easily and Ines put them together.  Then, together with Lam-ang's white rooster and favorite dog, she held prayer vigils every night, until one day, Lam-ang came back to life.  And they lived happily ever after.

Learn this Filipino word:

masamâ ang panahón