Labaw Donggon - Page 3 of 3

(a Visayan epic)

Bilingual (Tagalog-English) version

Nang makita ni Abyang Ginbitinan at Anggoy Doronoon si Labaw ay napaiyak sila sa pighati.  Nalaman nilang hindi na makarinig si Labaw, hindi na rin nito nagamit ang pag-iisip.  Pinaliguan nila ito, binihisan at pinakain.  Inalagaan nila ito ng mabuti.  Samantala, si Buyung Humadapnon at Buyung Dumalapdap, mga bayaw ni Anggoy Ginbitinan ay ikinasal kina Burigadang Pada Sinaklang Bulawan at Lubaylubyok Hanginon Mahuyukhuyukon.  Ang dalawang babae ay ang magagandang kapatid ni Nagmalitong Yawa.

Nang malaman ni Labaw Donggon ang kasal sinabi nito sa dalawang asawa na nais niyang mapakasalan si Nagmalitong Yawa Sinagmaling Diwata.

Gusto kong magkaroon ng isa pang anak na lalaki! sabi ni Labaw Donggon.

Nagulat sina Abyang Ginbitinan at Anggoy Doronoon sa sinabi ng asawa at dahil mahal na mahal nila ang asawa ay tinupad nila ang kahilingan nito.  Humiga si Labaw sa sahig at pumatong ang dalawang babae sa kanya, naibalik ang kanyang lakas at sigla ng isip.  Masayang-masaya si Labaw at ang kanyang tinig ay umalingawngaw sa buong lupain.

When Abyang Ginbitinan and Anggoy Doronoon saw Labaw, they wept in sorrow.  They found out that Labaw could no longer hear and use his mental faculties.  They bathe him, cloth him and fed him.  They took care of him.  Meanwhile, Buyung Humadapnon and Buyung Dumalapdap, brothers-in-law of Anggoy Ginbitinan married Burigadang Pada Sinaklang Bulawan and Lubaylubyok Hanginon Mahuyukhuyukon respectively.  The two women were the beautiful sisters of Nagmalitong Yawa.

When Labaw Donggon learned of the marriage, he told his two wives that he wanted to marry Nagmalitong Yawa Sinagmaling Diwata.

I want to have another baby boy! declared Labaw Donggon.

Abyang Gingibitan and Anggoy Doronoon were shocked to hear his request but because they loved Labaw so much, they gave in to his wish.  Labaw laid down on the floor and the two women jumped over him, bringing back his strength and sharpness of mind.  Labaw cried out in joy and his voice reverberated over the land.

Learn this Filipino word:

ugaling hayop