Labaw Donggon - Page 2 of 3

(a Visayan epic)

Bilingual (Tagalog-English) version

Sa tulong ng bolang kristal ni Buyung Barunugun ay nalaman nlla na bihag siya ni Saragnayan.  Ang dalawang magkapatid ay nagtagumpay sa pagpapalaya sa kanilang ama na napakatanda na at ang kanyang katawan ay nababalutan na ng mahabang buhok.

Kailangan nyo munang malaman ang sikreto ng kapangyarihan ni Saragnayan bago ninyo siya labanan! sabi ni Labaw sa kanyang dalawang anak.

Opo ama, sagot ni Baranugun.   Ipapadala ko sina Taghuy at Duwindi kay Abyang Alunsini upang itanong ang sikreto ng kapangyarihan ni Saragnayan.

Nalaman ni Baranugun kay Abyang na ang hininga ni Saragnayan ay itinatago at pinangangalagaan ng isang baboy ramo sa kabundukan.  Siya at si Asu Mangga ay nagtungo sa kabundukan upang patayin ang baboy ramo.  Kinain nila ang puso nito na siyang buhay ni Saragnayan.

Biglang nanghina si Saragnayan.  Alam niya kung ano ang nangyari.  Nagpaalam na siya kay Nagmalitong Yawa.  Handa na siyang upang kalabanin ang dalawang anak ni Labaw.  Si Baranugun lamang ang humarap sa kanya sa isang madugong laban.  Napatay siya ni Baranugun sa isang mano-manong laban.  Pagkatapos ng labanan ay hinanap nila ang kanilang ama.  Nakita nila na siya ay nakasilid sa lambat ni Saragnayan.  Natakot sila sa mga kapatid ni Saragnayan.  Pinatay silang lahat ni Baranugun at pinalaya si Labaw sa lambat.

With the help of Buyung Baranugun's crystal ball, they learned that Labaw was taken prisoner of Saragnayan.  The two brothers successfully freed their father who was so old and his body was entirely covered with long hair.

You should find out first the secret of Saragnayan's power before you fight him! Labaw told his two sons.

Yes, father, replied Baranugun.  I will send Taghuy and Duwindi to Abyang Alunsini to ask her of the secret of Saragnayan's power.

Baranugun leraned from Abyang that Saragnayan's breath was being kept and taken cared of by a wild boar in the mountain.  He and Asu Mangga went to the mountain and slew the boar.  They ate the heart of the animal that was the life of Saragnayan.

Saragnayan suddenly felt weak.  He knew what had happened.  He bade goodbye to Nagmalitong Yawa.  He was now ready to confront the two sons of Labaw.  It was only Baranugun who faced him in bloody fight.  He was slain by Baranugun in a hand-to-hand combat.  After the fight, Baranugun and Asu Mangga looked for their father.  They found him crammed inside a net of Saragnayan.  He was afraid of the brothers of Saragnayan.  Baranugun killed them all and freed Labaw from the net.

Learn this Filipino word:

daanín sa tigás ng butó