Period of time

(Basic Level Learn Filipino “Tagalog”)

in the morning
sa umaga
in the afternoon
sa hapon
in the evening
sa gabi
this morning
ngayong umaga
this afternoon
ngayong hapon
this evening
ngayong gabi
tonight
ngayong gabi
last night
kagabi
at noon
sa tanghali
at night
sa gabi
this week
ngayong linggo
this month
ngayong buwan
this year
ngayong taon
next week
sa susunod na linggo
next month
sa susunod na buwan
next year
sa susunod na taon
last week
noong isang linggo / noong nakaraang linggo
last month
noong isang buwan / noong nakaraang buwan
last year
noong isang taon / noong nakaraang taon
in… days/weeks/month/years
sa… araw/lingo/buwan/taon
… weeks ago
noong nakaraang mga… linggo
…months ago
noong nakaraang mga… buwan
…years ago
noong nakaraang mga… taon
the nineteenth century
ang ikalabingsiyam na siglo
the twentieth century
ang ikadalawampung siglo
the twenty-first century
ang ikadalawampu’t isang siglo

Learn this Filipino word:

kumúkuló ang dugó