Personal details

(Basic Level Learn Filipino “Tagalog”)

surname
apelyido
first name
pangalan
initials
inisyal
address (street/number)
direksiyon / tirahan (kalye/numero)
postal (zip) code
postal kod
sex (male/female)
seks (lalaki/babae)
marital status
katayuang pangkasal
single
nagsosolo
married
kasal
widower / widow
biyudo / biyuda
(number of) children
anak (ilan)
nationality/citizenship
nasyonalidad / pagkamamamayan
occupation
trabaho / hanapbuhay
date of birth
araw ng kapanganakan
place of birth
lugar ng kapanganakan
passport/identity card/driving license number
pasaporte/ID/lisensiya sa pagmaneho
place and date of issue
lugar at petsa ng isyu
signature
pirma / lagda

Learn this Filipino word:

nasa balikat