Mga Patakaran ng Estado - Page 2 of 2

(Ang 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas)

Seksyon 19

Dapat bumuo ang Estado ng pambansang ekonomiyang nakatatayo sa sarili at malaya na epektibong kinukontrol ng mga Pilipino.

Seksyon 20

Kinikilala ng Estado ang napakahalagang gampanin ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at nagbibigay ng mga insentibo sa kinakailangang mga pamumuhunan.

Seksyon 21

Dapat itaguyod ng Estado ang komprehensibong pagpapaunlad na pang-nayon at repormang agraryan.

Seksyon 22

Kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad.

Seksyon 23

Dapat pasiglahin ng Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, salig-pamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa.

Seksyon 24

Kinikilala ng Estado ang napakahabang gampanin ng komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa.

Seksyon 25

Dapat seguruhin ng Estado ang awtonomi ng pamahalaang lokal.

Seksyon 26

Dapat seguruhin ng Estado ang pantay na pag-uukol ng mga pagkakataon para sa lingkurang pambayan, at ipagbawal ang mga dinastyang pulitikal ayon sa maaaring ipakahulugan ng batas.

Seksyon 27

Dapat pamalagiin ng Estado ang pagkamatapat at pagkamarangal sa lingkurang pambayan at maggawa ng positibo at epektibong mga hakbangin laban sa graft and corruption.

Seksyon 28

Batay sa makatwirang mga kondisyong itinakda ng batas, inaangkin at ipinatutupad ng Estado ang patakarang lubos na hayagang pagsisiwalat ng lahat ng mga transaksyon nito na kinapapalooban ng kapakanang pambayan.

Learn this Filipino word:

parang tinalupang bunga