Graciano Lopez Jaena

Founder and First editor of "La Solidaridad"

Born: December 29, 1856

Died: January 20, 1896

Napakakakaunti ang nalalaman natin tungkol sa buhay ni Graciano Lopez Jaena. Nag-aral siya sa mga paaralan sa kaniyang bayan ng Jaro, Iloilo. Pagkatapos ay naparoon siya sa Madrid sa España at doon ay nanatili na may labinlimang taon. Samantalang nasa España siya ay nagsulat ng sari-saring peryodiko na magpapabago o magpapabuti ng mga palakad ng mga Kastila sa Pilipinas. Siya ang nagtatag at naging unang editor ng La Solidaridad, ang tagapamansag ng mga Pilipino sa España nang panahong iyon.

Noong 1890, bumalik siya sa Pilipinas upang humingi ng tulong na kuwalta sa kaniyang mga kababayan. Nagbalik siya uli sa España para magpatuloy sa kaniyang gawain. Namatay siyang mahirap sa Barcelona noong Enero 22, 1896.

Very little is known about the early life of Graciano Lopez Jaena. He studied in the schools of his town, Jaro, Iloilo. Then he went to Madrid, Spain, where he stayed for nearly fifteen years. While in Spain, he wrote various periodicals to bring about reforms in the Philippines. He was the founder and the first editor of La Solidaridad, the organ of the Filipinos in Spain at that time.

In 1890 he returned to the Philippines to seek material help from his countrymen. Then he returned to Spain to continue his work. He died a poor man in Barcelona, Spain, on January 20, 1896.

Learn this Filipino word:

halagáng kambíng