Sa Kabataang Pilipino - Page 2 of 2

ni Dr. José Rizal

(Tagalog version of “A La Juventud Filipina”)

Hayo na ngayon dito papag-alabin mo,
Ang apoy ng iyong isip at talino,
Ang magandang ngala'y ihasik sa mundo,
At ipagbansagan ang dangal ng tao.

O dakilang araw ng tuwa at galak,
Magdiwang na ngayon, sintang Pilipinas!
Magpuri sa Bayang sa iyo'y lumingap,
Umakay sa iyo sa magandang palad.

Learn this Filipino word:

igisá sa sariling mantikà