Panunumpa

(Oath)

Sa ilalim ng Artikulo VII, Seksyon 5 ng Saligang Batas, bago makapagsimula ang Pangulo sa pagtupad ng kanyang katungkulan ng kanyang tanggapan, dapat magsagawa ang Pangulo ng sumusunod na panunumpa o pagpapatotoo:

Ako si__________________, ay taimtim kong pinanunumpaan (o pinatotohanan) na tutuparin ko nang buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo (o Pangalawang Pangulo o Nanunungkulang Pangulo) ng Pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon, ipatutupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao, at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa Bansa. Kasihan nawa ako ng Diyos.

[Kapag pagpapatotoo, ang huling pangungusap ay kakaltasin.]

Under Article 7, Section 5 of the Constitution of the Philippines, before the president enters on the execution of his/her office, the President shall take the following oath or affirmation :

I______ do solemnly swear [or affirm] that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President [or Vice-President or Acting President] of the Philippines, preserve and defend its Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the Nation. So help me God. 

[In case of affirmation, last sentence will be omitted]

Learn this Filipino word:

kisáp-matá