Manuel A. Roxas - Page 2 of 2

(Manuel Acuña Roxas)

Edukasyon

Elementarya at Mataas na Paaralan Pampublikong Paaralan ng Capiz
Kolehiyo ng Saint Joseph sa Hongkong
Mataas na Paaralan ng Maynila (1910)
Kolehiyo Batsilyer ng Abogasya, Pamantasan ng Pilipinas

 

 

Mga Natatanging Tala sa Kasaysayan

 • Naging topnotcher sa Bar examinations noong 1913.
 • Nagtrabaho bilang personal na kalihim ng Kataas-taasang Hukom Cayetano Arellano.
 • Nagturo ng Abogasya sa Philippine Law School at National University.
 • Naging pambayang konsehal ng Capiz.
 • Nahalal na gobernador ng Capiz noong 1919.
 • Hinirang na chairman sa Kumbensiyon ng mga Gobernador-panlalawigan.
 • Kumandidato at nanalong kongresista ng Capiz noong 1922.
 • Naging Ispiker ng Kapulungan ng mga Kinatawan noong 1935.
 • Kasama si Osmeña ay nanguna siya sa isang misyong ukol sa kasarinlan sa Estados Unidos at tinulungan din nina Jorge Bacobo, Jayme de Veyra at Catalino Lavandia.
 • Nakamit ng grupo ni Roxas mula sa kongreso ng Estados Unidos ang Hare-Hawes-Cutting Act, ang batas na nagkakaloob ng kasarinlan ng Pilipinas sa loob ng 10 taon.
 • Tinanghal na natatanging kinatawan ng Kapulungang Konstitusyunal noong 1934-1935.
 • Hinirang ni Quezon na maging Kalihim ng Pananalapi.
 • Naging Chairman of the Board of Directors ng National Economic Council.
 • Nanguna bilang senador sa halalan noong 1941.
 • Naglingkod sa Hukbo ng Pilipinas nang sumiklab ang Digmaang Pandaigdig II.
 • Ayuda-de-Kampo kay Hen. Douglas McArthur sa Corrigidor.
 • Naging Pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas noong Abril 23, 1946.
 • Naging Pangulo ng Pilipinas sa Panahon ng Pananakop ng mga Hapon.
 • Pinamunuan niya ang Preparatory Commission for Philippine Independence na may layuning himukin ang mga Pilipino na sumuko na at makipagkaibigan na lamang sa mga Hapones.
 • Katulong na bumuo ng Saligang Batas ng Japanese-Sponsored-Philippine Republic.
 • Tinangkang patayin noong Hulyo 5, 1943 ng mga taong galit sa kanya dahil sa pakikipagkaibigan niya sa mga Hapon.
 • Nahuli ng mga kalabang Hapon sa Mindanao at ibinilanggo sa Camp Casisag.
 • Nakipagtulungan sa Estados Unidos para sa gawaing pang-ekonomiya upang maiangat ang kabuhayan ng bansa na sinalanta ng digmaan.
 • Sa ilalim ng kanyang pamamahala, nagkaroon ng kasunduan tungkol sa Philipppine Trade Act of 1946 kung saan nabuo ang malayang pakikipagkalakalan ng Amerika sa Pilipinas.
 • Agarang nahirang sa tungkulin sanhi ng pagpalit ng uri ng pamamahala mula sa Komonwelt tungo sa Republika.

Education

Elementary and Secondary Pampublikong Paaralan ng Capiz
College of Saint Joseph in Hongkong
Mataas na Paaralan ng Maynila (1910)
College Bachelor of Law, University of the Philippines

 

 

Important Notes in History

 • Topped the bar examinations in 1913.
 • Worked as Personal Secretary of Supreme Justice Cayetano Arellano.
 • Taught at the Philippine Law School and National University.
 • Was a town counselor of Capiz.
 • Elected governor of Capiz in 1919.
 • Named chairman of the Provincial Governors’ Convention.
 • Ran for Congressman of Capiz in 1922 and won.
 • Was Speaker of the House of Representatives (1935)
 • With Osmeña, he led the mission about Independence from the United States and was helped by Jorge Jacobo, Jayme de Veyra and Catalino Lavandia.
 • His group obtained the Hare-Hawes-Cutting Act from the US Congress, which gave independence to the Philippines for ten years.
 • Named Outstanding Representative at the Constitutional Convention in 1934-1935.
 • Appointed by Quezon as Secretary of Finance.
 • Was Chairman of the Board of Directors of the National Economic Council.
 • Topped the senatorial race in the 1941 election.
 • Served in the Philippine Army when the World War II broke out.
 • Aide d’Camp of Gen. Douglas Mc Arthur in Corregidor.
 • Was President of the Philippine Commonwealth on April 23, 1946.
 • Was President of the Philippines during the Japanese regime.
 • Headed the Preparatory Commission for Philippine Independence which aimed at persuading the Filipinos to surrender and come to terms with the Japanese.
 • One of those who made the Constitution of the Japanese-Sponsored-Philippine Republic.
 • On July 5, 1943, people who were mad at him tried to kill him because of his friendship with the Japanese.
 • Was captured by the Japanese in Mindanao and detained at Camp Casisag.
 • Joined hand with the United States to uplift the economy of the country ravaged by war.
 • Under his reign, an agreement on the Philippine Trade Act of 1946 was reached where a free trade between the Philippines and America was established.
 • Was immediately appointed in his position due to the change of governance from Commonwealth to Republic.

Learn this Filipino word:

lulunín ang baníg