Darangan - Page 3 of 3

(an epic of Maranao)

Bilingual (Tagalog-English) version

Nararapat lamang na ang kapatid ko ang maging bagong hari dahil napag-aralan na niya kung paano magpatakbo ng gobyerno, sinabi niya sa kapwa niya sundalo at mga ministro sa kaharian.  Alam niya kung paano ang pamamalakad sa ugnayang panlabas.  At marami siyang magandang ideya upang mapaganda ang buhay ng bawat mamamayan!

Tumango na lamang ang mga ministro at mga kawal.  Ngunit nagkaroon ng isang bitak sa pagitan ni Prinsipe Bantugan at Prinsipe Madali.  Sapagkat si Prinsipe Bantugan ay hindi lamang matapang at malakas, siya rin ay napakakisig.  Maraming magagandang babae sa kaharian ang nahuhumaling sa kanya.  Kahit ang mga babaeng gusto ng kanyang kapatid na si Prinsipe Madali ay sumuko sa kanyang gayuma.  Dahil sa galit at inggit, nagpahayag ang hari ng kautusan.

Hindi ko gusto na kahit sino, kahit sino, ang makikipag-usap sa aking kapatid na si Prinsipe Bantugan.  Sino man ang makita na nakikipag-usap sa kanya ay ipapakulong o kaya ay parurusahan ng malubha.

Nalungkot si Prinsipe Bantugan sa iniutos ng kanyang kapatid.  Nakita niya ang sarili na parang mayroong nakakahawang sakit.  Lahat ay lumalayo sa kanya, kahit ang mga kababaihan.  Kahit ang mga taong kanyang minahal.  Walang gustong kumausap sa kanya sa takot na baka makulong maparusahan ng hari.  Dahil hindi na niya matagalan ang mga ito, nagpasiya ang prinsipe na lisanin ang kaharian at manirahan sa malayong lugar kung saan siya nanirahan habambuhay.

My brother deserves to be our new king because he had studied how to run the government, he told his fellow soldiers and the ministers of the kingdom.  He knows how to deal with foreign relations.  And he has several good ideas on how we can improve the life of everyone!

The ministers and the soldiers just nodded in agreement.  However, a rift ensued between Prince Bantugan and King Madali.  Because Prince Bantugan was not only brave and strong but very handsome too, several beautiful and young women in the kingdom fell in love for him, even the women whom his brother, King Madali, wanted for himself, surrendered themselves under Prince Bantugan's charm.  Enraged and envious, King Madali proclaimed an order.

I don't want anybody talking to my brother, Prince Bantugan.  Anyone who is seen talking to him will be put in jail or be punished severely.

Prince Bantugan felt sad at his brother's order.  He found himself like a person with communicable disease.  Everyone was staying away from him, even his women.  Even the people he loved.  No one wanted to talk to him for fear of being jailed or severely punished by the king.  Unable to contain his grief, he decided one day to leave the kingdom and settled to a faraway land where he spent the rest of his life.

Learn this Filipino word:

may tahíd