Artikulo XV:

Ang Pamilya

(Ang 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas)

Seksyon 1

Kinikilala ng Estado ang pamilyang Pilipino na pundasyon ng bansa.  Sa gayon, dapat nitong patatagin ang kaisahan ng pamilyang Pilipino at aktibong itaguyod ang lubos na pag-unlad niyon.

Seksyon 2

Ang pag-aasawa, na di malalabag ng institusyong panlipunan, ay pundasyon ng pamilya at dapat pangalagaan ng Estado.

Seksyon 3

Dapat isanggalang ng Estado:

  1. Ang karapatan ng mga mag-asawa na magpamilya nang naaayon sa kanilang pananalig na panrelihiyon at sa mga kinakailangan ng responsableng pagpapamilya;
  2. Ang karapatan ng mga bata na mabigyan ng kalinga, kasama ang wastong pag-aalaga at nutrisyon at natatanging proteksyon sa lahat ng mga anyo ng pagpapabaya, pag-aabuso, pagmamalupit, pagsasamantala, at iba pang kondisyong nakapipinsala sa kanilang pag-unlad;
  3. Ang karapatan ng pamilya sa sahod at kita na sapat ikabuhay ng pamilya; at
  4. Ang karapatan ng mga pamilya o mga asosasyon nito na lumahok sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga patakaran at mga programa na nakaaapekto sa kanila.
Seksyon 4

Ang pamilya ay may tungkuling kalingain ang matatandang mga miyembro nito ngunit maaari ring gawin ito ng Estado sa pamamagitan ng makatarungang mga pamaraan ng kapanatagang panlipunan.

Learn this Filipino word:

nangáluluwá