Caycayatco Ti Rabong

Adda bangkag ko nga namayengmeng,
Nga minulaac ti natnateng.
Nadumaduma a lutlutuen
Dengdeng wenno gulayen.
Adda camatis, adda pa'y utong.
No dagito'y ti agtitipon, caycayat co pa'y la't rabong.
Ni tarong naimas met aglalo no mapacbet sa masagpawan.
Iti buntieo ni pay la rabong ti gusgustuwec.
Partiem manong dayta baboy mo,
Sa mo lutuen nga igado, sa mon to caniac ipasango
Ni la rabong ti caycayatco.

Learn this Filipino word:

dugô ng kanyáng dugô