Ordinal Numbers

(Basic Level Learn Filipino “Tagalog”)

1st
una
2nd
pangalawa / ikalawa / ika-2
3rd
pangatlo / ikatlo / ika-3
4th
pang-apat / ikaapat / ika-4
5th
panlima / ikalima / ika-5
6th
panganim / ikaanim / ika-6
7th
pampito / ikapito / ika-7
8th
pangwalo / ikawalo / ika-8
9th
pansiyam / ikasiyam / ika-9
10th
pansampu / ikasampu / ika-10
11th
panlabing-isa / ikalabing-isa / ika-11
12th
panlabindalawa / ikalabindalawa / ika-12
13th
panlabintatlo / ikalabintatlo / ika-13
14th
panlabing-apat / ikalabing-apat / ika-14
15th
panlabinlima / ikalabinlima / ika-15
16th
panlabing-anim / ikalabing-anim / ika-16
17th
panlabimpito / ikalabimpito / ika-17
18th
panlabingwalo / ikalalabingwalo / ika-18
19th
panlabinsiyam / ikalabinsiyam / ika-19
20th
pandalawampu / ikadalawampu / ika-20
21st
pandalawampu’t isa / ikadalawampu’t isa / ika-21
22nd
pandalawampu’t dalawa / ikadalawampu’t dalawa / ika-22
30th
pantatlumpu / ikatatlumpu / ika-30
100th
ikaisandaan / ika-100
1,000th
ikaisanlibo / ika-1,000

Learn this Filipino word:

dagok ng kapalaran