Edukasyon - Page 2 of 2

(Ang 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas)

Seksyon 5
  1. Dapat isaalang-alang ng Estado ang mga pangangailangan at kalagayang panrehyon at pansektor at dapat pasiglahin ang lokal na pagpaplano sa pagbubuo ng mga patakaran at mga programang pang-edukasyon.
  2. Dapat tamasahin ang kalagayang akademiko sa lahat ng mga institusyon ng lalong mataas na karunungan.
  3. Ang bawat mamamayan ay may karapatang pumili ng propesyon o kurso ng pag-aaral, salig sa karampatan, makatwiran at ekwitableng mga kinakailangan sa pagpasok at mga pangangailangang akademiko.
  4. Dapat patingkarin ng Estado ang karapatan ng mga guro sa pagsulong na propesyonal.  Dapat magtamasa ng proteksyon ng Estado ang mga tauhang akademiko na di-nagtuturo at mga tauhang di-akademiko.
  5. Dapat mag-ukol ang Estado ng pinakamataas na prayoriti sa pagbabadyet sa edukasyon at seguruhin na magaganyak at mapamamalagi ng pagtuturo ang nararapat na kaparte nito sa pinakamahusay na mga talino sa pamamagitan ng sapat na gantimpala at iba pang paraan ng kasiyahan at katuparan sa gawain.

Learn this Filipino word:

lakí sa nunò